Liên hệ

    Công ty cổ phần LICOGI 15 (tên giao dịch – LICOGI 15) là đơn vị đa sở hữu vốn được chuyển đổi từ Công ty Cơ giới và Xây lắp số 15 doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty LICOGI – CTCP