Tài liệu ĐHĐCĐ

Năm 2023

1. Chương trình đại hội cổ đông;; 2. Thông báo kế hoạch ĐHCĐ 2023 Cty Cp licogi 15; 3. Giấy mời dự ĐHCĐ 2023; 4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023; 5. 2023 Quy chế bầu TV HĐQT, BKS ; 6. LICOGI 15. Điều lệ sửa năm 2023 (Dự thảo) ; 7. LICOGI 15. …