Năm 2023

1. Chương trình đại hội cổ đông;;

2. Thông báo kế hoạch ĐHCĐ 2023 Cty Cp licogi 15;

3. Giấy mời dự ĐHCĐ 2023;

4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2023;

5. 2023 Quy chế bầu TV HĐQT, BKS ;

6. LICOGI 15. Điều lệ sửa năm 2023 (Dự thảo) ;

7. LICOGI 15. Quy chế hoạt động HĐQT 2023 (Dự thảo) ;

8. LICOGI 15. Quy chế hoạt động BKS 2023 (Dự thảo) ;

9. LICOGI 15. Quy chế Quản trị nội bộ 2023 (Dự thảo) ;

10. Báo cáo HĐ của BKS tại ĐHCĐ

Bài viết trước đó THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
Bài viết sau đó CÁC LOẠI XE MÁY, THIẾT BỊ